Sunday, October 12, 2008

Audio version of Madhu Giiti in voice of Author in Hindi

http://www.box.net/shared/87g2ve3iz3 MG 26 & 27 Man ke rahasya nira'le; Prem mem' jiiva

http://www.box.net/shared/08qqxd1c5q MG 28 Madhu tum a'ja'o to

http://www.box.net/shared/8mvq2xr172 MG 29 Purus'a ke purus'a'rtha tum

http://www.box.net/shared/ebaf5m87zu MG 30 Mayu'rii ko megha mem' Prabhu tum nacha'lo

http://www.box.net/shared/siizp8ch1r MG 01 priya a'tman ut'ho ja'go

http://www.box.net/shared/frt5u26ibk Mg 07 Jiiva tum kyom' sahaj nahiim' hpo pa'te

Madhu Giiti Audio version in voice of Author

http://www.box.net/shared/gtfl1jlh9u MG 10 Mere valid jamim' ke malik haim' - Urdu/Hindi
http://www.box.net/shared/unxhjyqxtf MG 02 Hari mero hari liyo tum chir - Vraja
http://www.box.net/shared/3g81pjeg2m MG 03 Hari mero - Vrja
http://www.box.net/shared/6yr02si93o MG 04 Chor'i sab bhatitavyata - Vraja
http://www.box.net/shared/uinm8gprgq MG 40 Sakhii rii hom' iha'm' - Vrja
http://www.box.net/shared/qzmx8d78zs MG 41 Prabhu kii krapa' barasi jaba ja'bati - Vraja
http://www.box.net/shared/b3o6b213u5 MG 17 Mera astitva anant hai - Hindi
http://www.box.net/shared/a7gxhzstfg MG 15 Merii kavita' tum kisakii sras't'i ho - Hindi
http://www.box.net/shared/ck397zova8 MG 16 Mri kavite tum kisakii vras't'i ho - Hindi
http://www.box.net/shared/py2ilrv9vh MG 21 Tum Ananta kii angar'a'ii ho - Hindi
http://www.box.net/shared/kid3lqgq48 MG 23 Merii vyatha', merii katha', meri vidha'- Hindi