Sunday, October 12, 2008

Audio version of Madhu Giiti in voice of Author in Hindi

http://www.box.net/shared/87g2ve3iz3 MG 26 & 27 Man ke rahasya nira'le; Prem mem' jiiva

http://www.box.net/shared/08qqxd1c5q MG 28 Madhu tum a'ja'o to

http://www.box.net/shared/8mvq2xr172 MG 29 Purus'a ke purus'a'rtha tum

http://www.box.net/shared/ebaf5m87zu MG 30 Mayu'rii ko megha mem' Prabhu tum nacha'lo

http://www.box.net/shared/siizp8ch1r MG 01 priya a'tman ut'ho ja'go

http://www.box.net/shared/frt5u26ibk Mg 07 Jiiva tum kyom' sahaj nahiim' hpo pa'te

No comments: